Predmetová komisia informatiky

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Poslaním výučby informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v  počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t. j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo výučbe iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život občanov v informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme.

CIELE PREDMETU

 Žiaci
 • pracujú v prostredí bežných aplikačných programov, efektívne vyhľadávajú informácie uložené na pamäťových médiách, alebo na sieti,
 • komunikujú cez sieť,
 • rozvíjajú svoje schopnosti kooperácie a komunikácie,
 • nadobúdajú schopnosti potrebné pre výskumnú prácu,
 • rozvíjajú svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, sebakritickosť a snažia sa o sebavzdelávanie,
 • rešpektujú intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov i aplikácií

Talentovaní žiaci dokážu pracovať i na vyššej úrovni. Sú vedení tak, aby reprezentovali školu v súťažiach ZENIT, KSP, MO-P, SOE.

Výučba

Inovatívny vzdelávací program informatiky v Inovatívnom štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na päť tematických okruhov:

 • Reprezentácie a nástroje
 • Komunikácia a spolupráca
 • Algoritmické riešenie problémov
 • Softvér a hardvér
 • Informačná spoločnosť

Výkonový a obsahový štandard je uvedený v Štátnom vzdelávacom programe a Školskom vzdelávacom programe, kde je rozdelený na

 • 8 - ročné gymnázium MATEMATIKA,
 • 4 - ročné gymnázium MATEMATIKA,
 • 4 - ročné gymnázium VŠEOBECNÉ ŠTÚDIUM.

Žiakom prvých 2 ročníkov 8 - ročného gymnázia je zavedený nový predmet LEGOINFORMATIKA (LGI), kde si rozvíjajú tvorivosť, fantáziu, estetické cítenie, logické a algoritmické myslenie programovaním LEGA (EV3, NXT).

V ostatných ročníkoch 8 - ročného gymnázia a v 4 - ročnom gymnáziu je predmet INFORMATIKA (INF).

Žiaci získavajú základné zručnosti v používaní grafických, textových editorov a tabuľkových kalkulátorov, tvorbe prezentácií, oboznámia sa s používaním dostupného softvéru. Samozrejmosťou je používanie elektronickej pošty, používanie internetu, tvorba webových stránok. Programovanie sa učí v programovacom jazyku Pascal v prostredí Delphi.

V nasledujúcich tabuľkách môžete vidieť, koľko hodín informatiky majú žiaci v jednotlivých ročníkoch a kde sa čo učí. Tabuľky sú platné pre žiakov, ktorí nastúpili na naše gymnázium od školského roku 2014/15.

8 - ročné gymnázium MATEMATIKA
trieda počet hodín týždenne učivo
LGI - príma 1
 • základy používania počítača, internet a mail, grafický editor, textový editor
 • programovanie Lega - EV3
LGI - sekunda 1
 • prezentácie, animácie, video
 • programovanie Lega NXT
INF - tercia 1
 • tvorba stránok - HTML, CSS
INF - kvarta 1
 • Programovanie v Imagine, tvorba vlastných hier
INF - kvinta 2
 • programovanie v Delphi
 • tvorba www-stránok - štýly, práca s obrázkami
INF - sexta 2
 • programovanie v Delphi
 • textový editor
INF - Septima 1
 • tabuľkový kalkulátor
 • práca so zvukom a videom, rôzne zaujímavé programy, teoretický súhrn poznatkov z informatiky
4 - ročné gymnázium MATEMATIKA
trieda počet hodín týždenne učivo
INF - 1.A, 1.B 2
 • základy používania počítača, internet a mail
 • tvorba prezentácii, www-stránok, práca s obrázkami a zvukom
 • programovanie v Delphi
INF - 2.B 2
 • programovanie v Delphi
 • textový editor
INF - 3.B 1
 • tabuľkový kalkulátor
 • práca so zvukom a videom, rôzne zaujímavé programy, teoretický súhrn poznatkov z informatiky
4 - ročné gymnázium VŠEOBECNÉ ŠTÚDIUM
INF - 1.C 2
 • základy používania počítača, internet a mail
 • textový editor, tabuľkový kalkulátor, prezentácie
 • práca s obrázkami a zvukom
INF - 2.C, 2.D 2
 • tvorba www-stránok
 • programovanie v Delphi
 • práca s videom, teoretický súhrn poznatkov z informatiky

Seminár z informatiky

Voliteľný seminár (dvojhodinová dotácia) v 3. a 4. ročníku je orientovaný programátorsky. Náplňou je oboznámenie sa so zložitejšími dátovými štruktúrami, algoritmami, prvé stretnutie s fraktálmi a 3D grafikou, programovanie v Delphi a príprava na maturitu z informatiky.

Rýchle odkazy

Tercia - stránky
Požiadavky na vlastnú stránku a kritériá hodnotenia pre terciu

Pascal a Delphi
Študijné materiály a úlohy v Delphi

Učebnica HTML Vysvetlenie a ukážky použitia jazykov HTML a CSS

Imagine
Najlepšie projekty kvarťanov

DOD
Prezentácia predmetu informatika na Deň otvorených dverí

Prezentácie
Zásady tvorby prezentácií

Projekt vo Worde
Ako správne naformátovat projekt